Se alla

Väsbyalliansens flerårsplan med budget antagen

Tisdag 15 juni 2021

NU STÄRKER VI VÄLFÄRDEN OCH ÖKAR FRIHETEN

Kommunfullmäktige antog igår, den 14 juni 2021, Liberalernas och Väsbyalliansens flerårsplan med budget för 2022-2024.

Liberalernas och Väsbyalliansen flerårsplan lägger fokus på kärnverksamheten med främst skola, stöd till barn och unga, äldreomsorg och LSS, men även på viktiga satsningar på trygghet, arbetsmarknad, klimat och miljö.

Det som utmärker budgeten är att det presenteras en rad viktiga satsningar på välfärdens kärna samtidigt som det är ordning och reda i ekonomin och att kommunen är rustad inför framtida kriser. Våra prioriteringar är en förstärkt omsorg särskilt för äldreomsorgen. En trygg skolgång för alla barn i Väsby, ökade trygghetssatsningar och medborgarnära investeringar.

För att läsa den fullständiga versionen av flerårsplanen med budget för 2022-2024, klicka här

Väsbyalliansen budget innehåller följande satsningar:

  • Skola och förskola, fokus på teoretiska linjer på gymnasiet, förstärkt idrottsprofil, särskilt stöd till elever med fler socialpedagogtjänster i verksamheten.
  • Stärkt samordning mellan socialkontoret, förskola och skolan.
  • Satsning på elever med särbegåvning samt en läromedelspott.
  • Ökade resurser till biblioteket, Naturskolan och Kulturskolan.
  • Ett stort trygghetspaket med exempelvis, ökade ordningsvakt- och väktarresurser samt social brottsförebyggande prevention. Tillskapande av ett centralt Trygghetscenter. Ökade resurser till stadsmiljön som belysning och renhållning.
  • Omfattande resurser till äldreomsorgen och LSS som möjliggör höjd kvalitet, ökad sysselsättningsgrad, förstärkt anhörigstöd, intensifierat arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Ökad digitalisering genom uppsökande verksamhet. Utöver detta en hälsoinriktad satsning för funktionshindrade.
  • 7-spelsplan utanför fotbollshallen, ny 11-spelsplan och en fotbollsplan i Grimsta.
  • Ett stort arbetsmarknadspaket, för stöd till arbetslösa med matchning och utbildning. Utökning av budget för satsningen Tillväxt Väsby, ett stöd för Väsbys företag att växa.
  • Rejäla satsningar på utveckling av miljön genom medborgarbudget där medborgarna avgör hur en del resurser ska prioriteras genom medborgardialoger, och medel för medborgarförslag.
  • Vi tar fram en klimatbudget och arbete för att kommunen ska kunna anpassas till framtida klimatförändringar samt satsning på ekosystemtjänster. Vi tydliggör kommunens bidrag genom prioritera inom Agenda 2030-målen. Ökar cirkulära lösningar inom kommunorganisationen samt tillskapar fler biologiska torg i statsmiljön.

LIBERALA SATSNINGAR

Liberalerna har lagt riktade resurser för två uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden.

Liberalerna har också prioriterat att fler socialpedagoger anställs i skolan för att vara ett stöd för och en sammanhållande länk mellan barn och pedagoger, elevhälsan och socialtjänsten. Totalt satsar Väsbyalliansen 1,8 mkr för en utökning av socialpedagoger varav Liberalerna skjutit till 1,1 mkr för inrättande av flera socialpedagoger.

För tätare uppföljning av placerade barns skolgång och ökade resurser lägger Liberalerna 0,7 mkr på socialkontoret.

Utöver satsningarna på utbildnings- och socialnämnden har Liberalerna lagt en extra satsning till biblioteket om 0,2 mkr.

Budgetanförande

Margareta Hamark, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Upplands Väsby, är stolt över den flerårsplan som nu är antagen och hade ett mycket starkt budgetanförande. Margareta var det enda kommunalråd som lyfte hundraårsjubileet av kvinnlig rösträtt som firas i år och vikten av demokrati. Budgetanförandet kan du läsa i sin helhet här nedan.

”Upplands Väsby är en kommun med stora möjligheter. Vårt centrala geografiska läge i norra delen av länet med närhet till naturområden, goda kommunikationer, högkvalitativa skolor, förstklassig sjukvård i Solna, nya idrottsanläggningar och med tillgång till universitet och innovationskluster, både i Stockholm och Uppsala, ger oss många förutsättningar att vara en attraktiv kommun i regionen. Likaså skapar forskningsanläggningar i Kista, Hagastaden och Uppsala en innovationskultur och företagsnärvaro att inspireras av.

Kommunens stora utbredning med såväl stad som landsbygd ger varierande boendeformer som skapar möjligheter för människor i alla skeenden av livet att bosätta sig i vår kommun. Här finns förutsättningar för alla att möta framtiden med god tillgång till kunskap, innovation och en öppenhet inför omvärlden.

Det är inte enbart vår kommun som ska vara möjligheternas samhälle. Vi liberaler har en vision om Sverige som möjligheternas land. Liksom våra företrädare, de liberala hjältar och hjältinnor som varit med och byggt upp Sverige. Människor ska vara fria att göra sina egna livsval och finna sina egna vägar till självförverkligande. Vår vision handlar om ett samhälle där alla har möjligheter, där det hela tiden skapas nya möjligheter, där människor oavsett förutsättningar och livshistoria möts av möjligheter och inte av stängda dörrar.

Detta är ett dynamiskt samhälle där utvecklingen sker steg för steg och där det i varje tid skapas nya möjligheter som vi inte kan förutse idag. Men vi kan som politiker göra mycket. Vi kan främja innovationer och entreprenörskap, vi kan ge alla unga en bra start i livet, vi kan ha ett skyddsnät som fångar upp människor som hamnat fel och vi kan ge dem nya möjligheter.

Vi ser en växande klyfta mellan den som har ett arbete och den som inte har ett arbete. Fler ungdomar mår psykiskt dåligt än förr. Professionen i välfärdens kärna – lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor, har ofta en tuff tillvaro och många upplever att arbetsdagen  blir allt mer fylld av/äts upp av administration och att de inte får utlopp för sin kompetens och det de är utbildade till. Vissa väljer då bort att arbeta inom det de är utbildade till just därför. I ett sådant läge är det politikens uppgift att säkerställa att alla människor har tillgång till förutsättningar och möjligheter att utvecklas. Målet måste vara att ingen människa ska vara instängd och begränsad i möjligheter att påverka sitt eget liv.

Det är en politisk uppgift att se till att livschanserna finns och när man missar eller misslyckas att livschanserna förnyas. Friheten är liberalismens kärna. Utan frihet är det andra som bestämmer, begränsar valmöjligheterna och gör drömmar ouppnåeliga. Våra friheter har vunnits efter uthållig kamp och hårt motstånd.

Den 26 januari år 1921 fattade Sveriges riksdag det andra grundlagsbeslutet som innebar att kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Samma år i september fick kvinnorna rösta för första gången och även möjligheten att bli invalda i riksdagen. Det är i år 100 år sedan allmän rösträtt infördes för kvinnor i Sverige. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar och firar att demokratin fyller hundra år i år.

Vi liberaler är extra stolta, för att det liberala partiet i Sverige bildades ur just kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Vikten av demokrati och jämställdhet kan inte nog understrykas. Varje människa har rätt till sin politiska övertygelse, sin religion och livsåskådning och det viktigaste medlet för att trygga denna frihet är just genom demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet. Dessa värden är lika viktiga att försvara nu som då. 

Rösträttsrörelsens symbol var blåklinten och blev även det liberala partiets symbol. Blåklinten är liksom vi människor, unik. Varje enskild blomma har ett alldeles eget utseende, precis som vi, alla individer är unika på sitt fantastiska sätt. Det är något som vi liberaler tycker är bra och berikande och som är centralt i vår ideologi. Individens frihet och individen i centrum. Vi liberaler är verkligen stolta över vår bakgrund, vår ideologi och vår blomma.

Att Liberalerna ingår i Väsbyalliansen är en garant att värna individens frihet, mångfald, jämställdhet och globalisering i vår gemensamma utveckling av Väsby.

I takt med att vaccinationerna fortgår släpper pandemin långsamt sitt grepp om samhället. Det har inte undgått någon att coronaviruset påverkat både samhället och ekonomin. Jag vill rikta ett stort tack till chefer och medarbetare inom omsorgen och våra vårdpartners som verkar i kommunen under det senaste årets utmaningar. Vi har lärt oss mycket och med ny kunskap ser vi framåt.

Tack vare kloka prioriteringar i förra årets budget är kommunens ekonomi fortsatt stabil. Årets ekonomiska prognoser är något ljusare och i flerårsplanen för 2022-2024 tillför vi medel som stärker kvalitén i välfärden.

Väsbyalliansens högt prioriterade områden trygghet, valfrihet, omsorg och skola får stora tillskott.

En av liberalernas absoluta hjärtefråga är skola och förskola. De lägger grunden för barnens framtid och frihet att välja sin egen väg oavsett bakgrund, kön eller vilken plånbok föräldrarna har. Vi ska fortsätta utveckla skolan för att alla barn ska få en bra start i livet genom en barnomsorg med hög  kvalitet och skola i trygg miljö som ger kunskaper för livet. Vi ska se till att nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier alltid  råder i skolan.

Ett sätt att främja individens frihet på, är att ge stöd till de som behöver det för att kunna må bra och utvecklas. Alla människor ska ges möjlighet att må bra och utvecklas, oavsett ålder och oavsett förutsättningar. Jag vill nu fokusera på de unga.

En ökning i antalet orosanmälningar från skolan har skett över åren och vilka effekter restriktionerna med anledning av Coronapandemin, med t.ex. krav på distansstudier, kommer att ha på barn och ungdomar vet vi ännu inte. Vi liberaler tror att vi behöver öka resurserna till verksamhet som kan främja välmående bland barn och unga. En satsning som vi tror på och som är prioriterad i Väsbyalliansens budgetförslag är att fler socialpedagoger anställs i skolan för att vara ett stöd för och en sammanhållande länk mellan barn och pedagoger, elevhälsan och socialtjänsten. Totalt satsar Väsbyalliansen 1,8 mkr för en utökning av socialpedagoger. En socialpedagogs stöd kan bryta utsatthet och skapa förutsättning för en lyckad  skolgång.

En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap, och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst är en liberal drivkraft för att fånga upp de som behöver extra stöttning tidigt och för att säkerställa en trygg miljö för lärande.

När barn omhändertas av socialtjänsten och placeras i familjehem eller på institution tar samhället över föräldraskapet. Då måste samhället stå för det bästa föräldraskapet i deras liv. En god förälder stöttar och kämpar förstås för att barnen ska nå framgång i skolan och få det stöd de behöver. Men här brister vi/samhället idag då bara en tredjedel av dessa unga klarat gymnasieskolan vid 20 års ålder.

När forskare började undersöka varför, kom man fram till att det inte var något fel på barnens inlärningsförmåga, det var skolans och omgivningens förväntningar som var alldeles för lågt ställda. Genom en strukturerad modell för socialkontor och utbildningskontor, där ett team med specialpedagog och psykolog kartlägger barnets förmågor och handleder skolpersonal och fosterföräldrar, kunde förväntningarna höjas och skolresultaten lyfte därmed till samma nivå som för andra elever.

Ett förbättringsarbete, för att säkerställa skolgång under placeringstiden och omfattande stödinsatser när den unge kommer tillbaka till sin vanliga skola, dras också igång. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för unga i riskzon och vi tar nu ytterligare ett kliv i riktningen mot att ge våra mest utsatta barn möjligheter att nå framgång i sin utbildning. Det här är också ytterligare ett exempel på betydelsen av att skola och socialtjänst samhandlar nära ihop. Genom liberalernas vilja genomför vi nu detta för vår kommuns placerade barn.

En annan av våra hjärtefrågor är att seniorer och personer med funktionsnedsättning har rätt till en värdig tillvaro, med valfrihet och en hög kvalitet på omsorgen och välfärdstjänster som kommunen tillhandahåller ska fortsatt präglas av trygghet, värdighet, tillgänglighet, valfrihet och egenmakt. Vi ska hålla hög kvalitet på våra omsorgsboenden och ha god kapacitet att ta hand om vår åldrande befolkning- de sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första.  Vi utökar också det så viktiga anhörigstödet för nödvändig avlastning samt för en trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse. För medarbetare möjliggör vi en ökad sysselsättningsgrad. Vi intensifierar arbetet med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Ökad digitalisering genom uppsökande verksamhet. Sensorer till särskilda boenden och larm i ordinarie bostad. Utöver detta en hälsoinriktad satsning för funktionshindrade.

Vi har, på Liberalernas initiativ, startat upp huvudmannamöten för att stärka ett nära samarbete för ett kunskapsutbyte mellan kommunala och fristående utförare för ett lärande av varandra.

Omsorgen utgår från ett salutogent och individuellt anpassat förhållningssätt. Det innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor.

Omsorgen finns tillgängliga för dig dygnet runt, om du behöver och önskar. Du ska känna dig nöjd och trygg med den omsorg kommunen erbjuder.

Omsorgen om dig utförs i team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och vid behov läkare. I vår verksamhet har varje äldre en egen namngiven sjuksköterska. Vi utbildar medarbetarna – undersköterskor blir Silviasystrar och sjuksköterskor blir Silviasjuksköterskor efter utbildning i demensvård och vårdbiträden blir undersköterskor genom Komvux i kommunens regi.

Utöver satsningarna på utbildnings- och socialnämnden har Liberalerna lagt en extra satsning till biblioteket.

Idag är jag en stolt och glad liberal att vi i Väsbyalliansens samarbete har kunnat presentera en så stark budget utan skattehöjning. Tack vare kloka prioriteringar i förra årets budget är kommunens ekonomi fortsatt stabil.

Väsbyalliansens högt prioriterade områden trygghet, valfrihet, omsorg och skola får stora tillskott. Liksom ytterligare många bra satsningar för Väsbyborna i denna budget. Fokus är kärnverksamheten med främst skola, stöd till barn och unga. Äldreomsorg och LSS, men även viktiga satsningar på trygghet, arbetsmarknad, idrottsanläggningar, medborgarinflytande, klimat och miljön. Samtidigt fortsätter vi att ta ansvar för ekonomin med överskott för att kunna hantera framtida oförutsedda händelser. Det är en oerhört stark budget vi presenterar från Väsbyalliansen sida idag.

Jag yrkar bifall till flerårsplanen 2022-2024″

 

Foto: Jesper Lundberg. I bild från vänster: Maria Fälth (KD), Ann-Christine Larsson Frickner (C), Oskar Weinmar (M), Margareta Hamark (L) och Roland Storm (VB).