Se alla

Väsbyalliansens förslag till budget och flerårsplan

Onsdag 26 maj 2021

NU STÄRKER VI VÄLFÄRDEN OCH ÖKAR FRIHETEN

Förslag till budget lägger fokus på kärnverksamheten med främst skola, stöd till barn och unga och äldreomsorg, LSS men även på viktiga satsningar på trygghet, arbetsmarknad, klimat och miljön. I juni på kommunfullmäktige presenterar jag och mina kollegor i Upplands Väsbys styre, Väsbyalliansen, vårt förslag till budget för kommande 3 år. Genom denna budget ökar kommunersättningarna till nämnderna med 140,5 mkr år 2022, vilket är en ökning med 5,4 %.

Den nya skatteprognosen har givit utrymme för ytterligare prioriteringar på i snitt 29 mkr de närmsta tre åren. Riktade statliga medel för att stärka vård- och omsorg går direkt till omsorgsnämnden.

Det som utmärker budgeten är att vi presenterar en rad viktiga satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi har ordning och reda i ekonomin och står väl rustade inför framtida kriser. Våra prioriteringar är en förstärkt omsorg särskilt för äldreomsorgen. En trygg skolgång för alla barn i Väsby. Ökade trygghetssatsningar. Medborgarnära investeringar.

Väsbyalliansen budgetförslag innehåller följande satsningar:

  • Skola och förskola, fokus på teoretiska linjer på gymnasiet, förstärkt idrottsprofil, särskilt stöd till elever med fler socialpedagogtjänster i verksamheten.
  • Stärkt samordning mellan socialkontoret, förskola och skolan.
  • Satsning på elever med särbegåvning samt en läromedelspott.
  • Ökade resurser till biblioteket, Naturskolan och Kulturskolan.
  • Ett stort trygghetspaket med exempelvis, ökade ordningsvakt- och väktarresurser samt social brottsförebyggande prevention. Tillskapande av ett centralt Trygghetscenter. Ökade resurser till stadsmiljön som belysning och renhållning.
  • Omfattande resurser till äldreomsorgen och LSS som möjliggör höjd kvalitet, ökad sysselsättningsgrad, förstärkt anhörigstöd, intensifierat arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Ökad digitalisering genom uppsökande verksamhet. Utöver detta en hälsoinriktad satsning för funktionshindrade.
  • 7-spelsplan utanför fotbollshallen, ny 11-spelsplan och en fotbollsplan i Grimsta.
  • Ett stort arbetsmarknadspaket, för stöd till arbetslösa med matchning och utbildning. Utökning av budget för satsningen Tillväxt Väsby, ett stöd för Väsbys företag att växa.
  • Rejäla satsningar på utveckling av miljön genom medborgarbudget där medborgarna avgör hur en del resurser ska prioriteras genom medborgardialoger, och medel för medborgarförslag.
  • Vi tar fram en klimatbudget och arbete för att kommunen ska kunna anpassas till framtida klimatförändringar samt satsning på ekosystemtjänster. Vi tydliggör kommunens bidrag genom prioritera inom Agenda 2030-målen. Ökar cirkulära lösningar inom kommunorganisationen samt tillskapar fler biologiska torg i statsmiljön.

LIBERALA FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR

Liberalerna har lagt riktade resurser för två uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden.

Liberalerna har också prioriterat att fler socialpedagoger anställs i skolan för att vara ett stöd för och en sammanhållande länk mellan barn och pedagoger, elevhälsan och socialtjänsten. Totalt satsar Väsbyalliansen 1,8 mkr för en utökning av socialpedagoger varav Liberalerna skjutit till 1,1 mkr för inrättande av flera socialpedagoger.

För tätare uppföljning av placerade barns skolgång och ökade resurser lägger Liberalerna 0,7 mkr på socialkontoret.

Utöver satsningarna på utbildnings- och socialnämnden har Liberalerna lagt en extra satsning till biblioteket om 0,2 mkr.

Vi är stolta och glada att vi har kunnat presentera så många bra satsningar för Väsbyborna i denna budget. Fokus är kärnverksamheten med främst skola, stöd till barn och unga och äldreomsorg, LSS men även viktiga satsningar på trygghet, arbetsmarknad, klimat och miljön.

Samtidigt fortsätter vi att ta ansvar för ekonomin med överskott för att kunna hantera framtida oförutsedda händelser. Det är en oerhört stark budget vi presenterar från Väsbyalliansen sida.

förslag
Foto: Jesper Lundberg. Bild från vänster: Oskar Weinmar (M), Ann-Christin Larsson Frickner (C), Margareta Hamark (L), Roland Storm (VB) och Maria Fälth (KD).