Se alla
Skolor-i-Upplands-Vasby

Skola

Liberaler sätter alltid skolan först. Det gör vi för att vi vet vilken otroligt viktig roll en bra skola spelar i  en människas liv. En skola som väcker nyfikenhet och lust att lära, och som rustar varje elev med de  kunskaper och färdigheter som han eller hon behöver för att kunna uppnå sina drömmar är vårt mål.  Kunskap och bildning är vägen till uppfyllda drömmar.  

Väsbyliberalernas skolpolitik i korthet

Liberalerna sätter skolan först. I Väsbys skolor ska alla elever nå sin fulla potential och mötas av höga förväntningar och rätt stöd från skickliga lärare i bra miljöer. Kunskap är barnens väg till ett liv där de bestämmer själva och kan nå sina drömmar. Fler ska få höga betyg, fler ska ta studenten och alla elever ska självklart nå gymnasiebehörighet.

• Öka andelen pedagoger i förskolan då kunskapsresan börjar där. Stärk arbetet med barnens språk i förskolan.

• Ge rätt stöd till alla elever. Fortsätt med Liberalernas initiativmed stöd till elever med NPF och för pedagoger. Vi satsar även på fler speciallärare.

• Stärk elevhälsan med sociala team för att stärka elever och minska psykisk ohälsa.

• Säkra barns skolgång genom ökat samarbete mellan skola, socialtjänst och föreningsliv.

• Inför spetsklasser för högpresterande elever som behöver extra utmaningar.

• Starta akutskola under kortare tid för att bryta stökiga elevers beteende.

• Säkra elevers tillgång till läromedel och skolbibliotek.

En skola för alla barn

I Upplands Väsby har vi både kommunala och fristående skolor, vilket vi liberaler tycker är bra. Det är  viktigt med valfrihet och att det finns ett utbud av skolor i alla kommundelar. Samarbetet mellan de  kommunala enheterna och de fristående är gott och s.k. huvudmannamöten hålls regelbundet för att  stärka den lokala tillhörigheten och förankringen för alla Väsbys skolor oavsett driftsform.

Att alla barn har en plats i en skola är en självklarhet, men vi liberaler vill också se till att vi säkrar fler  platser i alla kommunens delar så att förutsättning finns för att kunna välja en skola som ligger nära  hemmet. Vi hoppas också att nya riktlinjer kommer från nationell nivå för kösystem till fristående  skolor för att möjliggöra ett mer likvärdigt system för alla elever. Fria skolvalet är också här för att  stanna. Valfriheten ska utvecklas och inte avvecklas. Det ska också vara enkelt att följa sitt val till  förskola och till åk 6.

Alla ska nå kunskapsmålen

Skolan ska se till att alla når godkända betyg. Alla barn ska mötas med höga förväntningar utifrån sina  egna förutsättningar och barnen ska stöttas till att ha höga förväntningar på sin framtid. Fler ska  också få möjlighet att utvecklas och utmanas att nå högre betyg. Elever i behov av särskilt stöd ska  upptäckas tidigt och resurser ska sättas in direkt.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

I skolan spenderas stor del av barnens vakna tid. Det innebär att mycket händer i skolan, både av gott  och ont. Ett stort ansvar ligger på skolor att fånga upp när en elev far illa och det är av oerhörd vikt  att så görs. Alla barn har rätt att må bra och barnkonventionen, som nu är inkorporerad i svensk lag,  gäller förstås alltid och i alla skolor. Barns rättigheter får inte sättas åt sidan, de ska respekteras och

efterföljas. Det innebär att barn ska få hjälp oavsett om det är de själva eller någon annan som gör  att de far illa. För att så ska ske behövs ett mer utvecklat samarbete mellan skola och socialtjänst. Vi  tror att det är nyckeln till att öppna låsningarna som finns för att stötta barn när det blir fel.

En tjänst har tillsatts som länk mellan utbildningsnämnd och socialnämnd, och vi liberaler vill  fortsätta att utveckla samarbetet och tillse att resurser finns för att samverkan ska ske på riktigt och  ge effekt för alla barns skull.

Ny stadieindelning och syskonförtur

Liberalerna vill se en ny stadieindelning i våra kommunala skolor. I nuläget är skolorna indelade som  åk f-5 medan vi vill se åk f-6 för att få en mer naturlig övergång från mellanstadiet till högstadiet.

Syskonförtur har införts som en urvalsgrund till kommunala skolor vilket vi liberaler verkat för. Vi  tycker att det mest logiska är att barn från samma familj ges möjlighet att ha sina barn i samma skola  om de vill det. Detta både av trygghetsskäl och praktiska skäl för familjer och barn.

Gymnasium i Väsby

Väsby Nya Gymnasium har haft en tuff tid med lågt elevantal under en tid. Vi liberaler vill se att  gymnasieskolan bli kvar i Upplands Väsby då det är en frihetsfråga att ha möjligheten att gå i en  gymnasieskola i sin hemkommun. Alla ska inte behöva åka över kommungränsen för att nå sin  utbildning. Däremot behövs en översyn av verksamheten för att se till att utbildningen håller hög  kvalitet, är konkurrenskraftig och attraherar elever. Vi vill också att idrottsprogrammen får kvarstå.

Fler gymnasieelever måste klara sin examen inom tre år. Det är inte försvarbart, varken för individen  eller för ekonomin, att så många behöver fyra eller fem år på sig att klara gymnasiestudierna.

Individen i centrum

Alla barn är olika och har olika förutsättningar. Så ser verkligheten ut och det måste vi anpassa skolan  efter. Liberalerna driver politik som sätter eleven som individ i centrum. Även om alla har samma  läroplan har alla elever olika förutsättningar som behöver tas hänsyn till. Vare sig det handlar om att  få mer stimulans eller mer hjälp, mer rörelse eller möjlighet till mer koncentration så ska våra skolor  kunna tillgodose behoven för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig sin skolgång och nå  kunskapsmålen.

Mindre undervisningsgrupper

Mindre undervisningsgrupper – även för elever som har höga skolresultat. Särskilda  undervisningsgrupper finns i dag för elever med särskilda svårigheter. Men direktiven för vilka elever  som ska få delta i undervisning utanför sin vanliga klass omfattar inte särskilt duktiga elever.  Liberalerna menar att även högpresterande elever kan få stora fördelar av att i högre utsträckning få  ingå i mindre undervisningsgrupper i vilka undervisningen kan bedrivas på en högre nivå.

NPF

Liberalerna har drivit att vår kommun ska fånga upp de elever som har stor frånvaro och hjälpa dem  att komma på banan igen. Det är särskilt viktigt att barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  (NPF) fångas upp och att all personal i skolan med pedagogisk kontakt med barnen har kunskap om

det. Liberalernas initiativ har resulterat i en handlingsplan om NPF och ett utbildningspaket för  skolpersonal och förskolepersonal. Det är vi oerhört glada över. Det arbetet kommer att fortsätta och  fördjupas bland annat genom ett förstärkt centralt elevhälsoteam.

Vi har också drivit att högpresterande och särbegåvade barn ska ges utmaning och möjlighet att  utvecklas utifrån sina förutsättningar. Även här har vårt initiativ resulterat i att en handlingsplan för  särbegåvade elever nu finns i Upplands Väsby kommun. Det har även tillsatts en tjänst som ska  hantera frågor kring särbegåvning och hur det ska hanteras i skolorna. Detta arbete ska sedan följas  upp och vi liberaler kommer att se till att det görs.

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke. Läraryrket ska vara ett välavlönat, kreativt och fritt  akademikeryrke. En bra lärare är A och O för att eleverna ska få en bra undervisning. Förutom goda  ämneskunskaper krävs ett gott ledarskap för att skapa arbetsro för eleverna och en bra miljö för  inlärning i klassrummet. Ledarskapet i klassrummet ska vara i fokus vid kompetensutveckling och  lönesättning. Lärare ska kunna fokusera på undervisning och rektor på det pedagogiska ledarskapet.  Andra yrkeskategorier ska avlasta administrativa sysslor. Vi är därför positiva till fler yrkeskategorier i  skolan.

Samverkan skola- föräldrar

Samverkan mellan skola och hemmet ska fungera och utvecklas. Föräldrarna har en viktig roll i att  visa att skolan är viktig och det bör tydliggöras vad som ligger inom skolans ansvar och vad som ligger  inom föräldrarnas ansvar. Förväntansdokument där föräldrar undertecknar att de tagit del av skolans  regler och värdegrund ska finnas vid alla kommunala enheter.

Föräldrar ska enkelt kunna ta del av hur det går för deras barn i skolan. Digital kommunikation kring  lärande, omsorgsbehov, kontaktuppgifter, särskild kost och liknande ska utvecklas.

Elever som mår bra presterar bättre

Hela utbildningssystemet i Väsby ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och  alla elever ska känna att det finns vuxna inom skolan som de kan anförtro sig till. Incidenter ska  rapporteras och följas upp direkt.

En bra arbetsmiljö för elever är en välstädad skola som är fri från klotter och skadegörelse.  Utrymmen som elever ofta lyfter upp som extra problematiska, t ex duschar och toaletter, ska  särskilt hållas efter.

Motverka psykisk ohälsa och våld

Psykisk ohälsa är ett ökande problem bland unga. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt och  likaså att ha ett starkt elevhälsoteam. Vi liberaler vill se en utökad elevhälsa för att säkra att elever  mår bra. Värdegrundsfrågor och kunskap om HBTQI ska finnas hos all skolpersonal. Alla skolor ska ha  tillgång till elevhälsoteam, och eleverna ska veta hur de får kontakt. Elevhälsan bör samverka med  socialtjänsten och BUP.

Stöd till hemmasittare

Socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden genomföra en ny kartläggning av antalet  hemmasittande elever i Upplands Väsby samt ta fram en plan för hur alla kan agera för att få tillbaka  elever med långvarig skolfrånvaro till skolan.

Ett uppdrag gällande hemmasittare behöver tas fram som tar sikte på att alla elever får den  utbildning de har rätt till och det stöd de behöver. Det finns olika sätt att arbeta med hemmasittare,  tex. Genom särskilda team. Detta behöver utvecklas i Väsby.

Tillgänglighet för alla

Skolan ska arbeta för att ingen elev hindras att delta i idrott och hälsa-lektioner och på friluftsdagar.  Tillgängligheten i skolorna måste också gälla lokalerna för idrott och hälsa. Lärare i idrott och hälsa  ska ha utbildning och fortbildning i hur undervisningen kan anpassas utifrån olika elevers  förutsättningar.

Nolltolerans mot kriminalitet och hedersbrott

På varje skola ska det finnas kunskap om hedersproblematik. I skolans likabehandlingsplan ska  arbetet mot hedersrelaterat våld behandlas.

Nolltolerans ska finnas mot att i skollokal eller på skoltid försöka rekrytera elever till våldsbejakande  och ickedemokratiska ideologier. Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam,  sekretessregler får inte bli ett hinder för elevernas välbefinnande.

Stärkt sexualkunskap

Ungas sexualkunskap måste stärkas. I dag är det många ungdomar som hämtar sin kunskap om sex  och sexualitet från pornografi. Det medför en förvrängd uppfattning om sex som kan leda till direkt  skadligt beteende. Därför är det viktigt att skolan ger eleverna en kvalitativ undervisning i sex- och

samlevnad som belyser rätten till den egna kroppen och sexualiteten. Perspektiv kring HBTQI och  funktionsvariation ska vara en självklar del av sexualundervisningen.

Varje barn och skolungdom har en okränkbar rätt till sin egen kropp Skolan har ett ansvar att  tillhandahålla skoleleverna en fysisk och digital miljö fri från sexuellt våld. Skolorna ska ha lämpliga  redskap, tex webfilter, för att säkerställa att deras digitala redskap inte används för spridning av  olämpligt sexuellt material. Skolans förebyggande arbete för att förhindra och motverka sexuellt våld  och övergrepp ska utökas

Rörelse i skolan och samverkan med idrottsföreningar

Under mandatperioden som varit infördes ett rörelseprojekt på initiativ av Väsbyalliansen i alla  skolor och förskolor i kommunen. Detta var ett uppskattat projekt i skolorna och har varit ett väldigt  bra sätt för att få fler i rörelse. Men mer behöver göras. I skolan är det förstås viktigt med rörelse  mellan lektioner, på raster och ibland att kunna stå och röra sig i mikropauser under lektioner.  Inlärningen gynnas genom olika rörelseprojekt. Utmaningen är att få fler unga aktiva inom  föreningsidrotten.

Fritids via föreningar

Skolan är en av de viktigaste arenorna för att motverka segregation inom idrotten bland barn och  unga. Barn och unga spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan. Där befinner sig alla barn, både  de som är aktiva inom föreningslivet men också de barn som inte är det. Därför är skolan en av de  viktigaste arenorna för att få fler barn att idrotta och röra på sig. Skolan har en unik möjlighet att  jämna ut skillnader i deltagande bland olika grupper.

Vi liberaler vill därför införa ett nytt föreningsbidrag som innebär att föreningarna, med ersättning,  kan vara ute i skolorna på fritids och låta samtliga intresserade barn delta i den sporten. Detta skulle  tillgängliggöra mer idrott och föreningsliv för fler barn.

Det finns i dagsläget möjlighet för föreningar i kommunen att starta fritidsverksamhet, vilket är ett  projekt på prov. Vi liberaler vill säkerställa att det blir kvalitativ verksamhet och att detta i någon  form kommer att utvecklas. Det är en mycket positiv utveckling.

Cykelsäkra skolor

Cykelsäkra skolorna. Se till att skolorna har de verktyg som behövs i form att säkra skolvägar,  cykelställ, hjälmförvaring och pump så att fler kan cykla till skolan.

Bra mat är viktigt för att få energi till skoldagen. Därför ska våra skolors mat hålla hög kvalitet och  följa det kommunala måltidsprogrammet.

Läromedel

Att ha kvalitativa läromedel är en förutsättning för att lyckas i skolan. Alla elever har rätt till  läromedel, både digitala och i bokform. Uppläsningstjänster är också en viktig del av läromedlen för  de som har behov av det.

Betald sommarskola

Vi vill införa betald sommarskola för de som har behov av att ta igen sig i olika ämnen. Istället för att  sommarjobba för att få pengar under sommarlovet, vill vi skapa incitament för att klara skolan under  den annars lediga tiden och erhålla ersättning för det.

Väsbys unga ska erövra världen

Väsby är en kommun av kunskap och företagande. Våra gymnasier ska förbereda våra ungdomar för yrkesliv och högre studier och vara individuellt anpassat för att ge varje ung människa möjligheten att nå sina drömmar.
De som gör att våra unga kan nå sina drömmar är lärarna. Väsby ska ha Sveriges duktigaste och mest motiverade lärare, som kan förmedla eviga sanningar och de senaste landvinningarna.

Liberalt gymnasium

De högskoleförberedande programmen ska hålla en hög nivå och utgöra en god grund för fortsatta studier. Ett ökat externt samarbete med universitet, näringslivet, kulturinstitutioner och andra organisationer behövs för att utveckla utbildningarna. Vi vill även öka samarbetet med internationella toppuniversitet genom bl.a. websända föreläsningar och genom att underlätta för våra studenter att söka dit.

Yrkesprogrammen i våra gymnasieskolor ska vara av hög kvalitet och leda till att studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden. För att öka andelen som väljer yrkesprogram krävs en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna och att fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi.

Vi vill att Väsby ska locka till sig nationella idrotts- och spjutspetsprogram.

Vi måste göra något åt att många unga, särskilt flickor, mår allt sämre psykiskt. Därför vill vi stärka elevhälsan och stärka samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin. Inga unga ska behöva vänta på vård och stöd. När regionen inte klarar sin uppgift måste kommunen gripa in.

Vi vill även se socialpedagoger bland gymnasieeleverna, för att arbeta med normer och konflikthantering och därmed ge förbättrad social hälsa bland eleverna.

  • Bygg ut möjligheterna att tentera av gymnasiekurser och att kunna läsa högskolekurser redan på gymnasiet.
  • Fler yrkesutbildningar ska bedrivas i företagens eller branschens regi.
  • Bygg ut lärlingsutbildningarna.
  • Anställ socialpedagoger för att arbeta med konflikthantering, normer och värderingar bland gymnasieeleverna.
  • Skapa karriärnätverk med studiebesök, föreläsningar och traineeplatser med företagen.
  • Förstärk gymnasiesärskolan och se till att den leder till jobb.